Water

Van levensbelang

Voor iedereen is het van levensbelang om altijd en overal over voldoende kwalitatief goed drinkwater te kunnen beschikken. Water was, is en blijft  de belangrijkste vloeistof op aarde. Daarom moeten we onze zoetwatervoorraden koesteren en hebben we de plicht om deze te beschermen en er zuinig mee om te gaan.

Droogte, overstromingen en verontreinigingen

Te veel of te weinig water of water van onvoldoende kwaliteit vormt een bedreiging. Nederland heeft, mede door zijn geografische ligging en hoogte ten opzichte van zeeniveau, moeten leren leven met water. Om het land bewoonbaar te maken en ons te beschermen tegen rivieren en de Noordzee. Door de bodemdaling en de effecten van klimaatverandering zullen we alert moeten blijven op dreigende overstromingen en droogte. Daarnaast komen op veel plaatsen in Nederland verontreinigingen in het grondwater voor. Hierdoor worden de gebruiksmogelijkheden van grondwater beperkt en zijn ingrepen in het watersysteem aan strenge regels gebonden.

Water is sturend

Bij de inrichting van ons land is water mede bepalend, zowel ten aanzien van kwantitatieve als kwalitatieve aspecten. Door de klimaatverandering zullen we in de toekomst vaker te maken krijgen met extreme neerslaghoeveelheden. Bij de inrichting van ons land moeten we dus rekening houden met meer water, zowel van bovenaf (neerslag) als van onderaf (hogere grondwaterstanden).

Risico’s beheersen

Bij geplande ruimtelijke ontwikkelingen en (bouw)projecten dient aan water expliciet aandacht te worden besteed. Zo verkleint u de kans op schade of negatieve effecten tijdens de uitvoering en in de toekomst. Bovendien wordt het watersysteem dan beschermd tegen negatieve effecten die een ontwikkeling of (bouw)project mogelijk met zich kan meebrengen. Daarom is het belangrijk dat initiatiefnemers van projecten weten welke, aan water gerelateerde, risico’s een project met zich meebrengt en hoe die risico’s beheerst kunnen worden.

Dit kan door, binnen het plangebied, inzicht te krijgen in het watersysteem en de opbouw van de ondergrond. DAGnl voert de hiervoor noodzakelijke onderzoeken en studies uit. Op basis van de resultaten daarvan en het ontwerp van het ruimtelijke plan wordt advies uitgebracht. Wij adviseren u op welke manier u tijdens de uitvoering het beste met water om kunt gaan. Ook geven wij aan welke maatregelen u kunt treffen om negatieve effecten op zowel het gerealiseerde bouwwerk als op het watersysteem in de toekomst te voorkomen. De adviseurs van de adviesgroep water van dagnl kunnen u van dienst zijn op onderstaande gebieden. Wilt u meer informatie of heeft u een vraag, neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Onze diensten op het gebied van water:

 • geohydrologische onderzoeken en studies
 • bemalingsadviezen
 • modellering grondwaterstroming
 • berekening verplaatsing grondwaterverontreinigingen
 • stedelijk waterbeheer en gebiedsgericht grondwaterbeheer
 • zettingsberekeningen
 • grondwatermonitoringsplannen en uitvoering grondwatermonitoring
 • grondwatersaneringsplannen en advies stabiele eindsituatie
 • waterhuishoudingsplannen
 • infiltratieonderzoeken ter bepaling k-waarde
 • infiltratieberekeningen, advies en ontwerp infiltratievoorzieningen
 • advies afkoppelen verhard (dak)oppervlak
 • onderzoek en advies bij wateroverlast
 • watertoets
 • quickscan haalbaarheid warmte-koudeopslag
 • verzorgen aanvragen watervergunning
 • overleg met overheden en belanghebbenden