Woningbouwplan Nieuwe Deventerweg Zwolle

Op de bouwlocatie stond een boerderij die al jaren alleen voor paarden werd gebruikt. Nijhuis Bouw B.V. heeft de boerderij met omliggende grond gekocht met het doel hier een woningbouwplan op te richten. Het bouwplan omvat 48 grondgebonden woningen en een gebouw met acht appartementen. Aan Buro Hoogstraat is gevraagd om het waterhuishoudkundig plan bij het bestemmingsplan te verzorgen en vervolgens de tekeningen en bestekken te maken voor het bouw- en woonrijpmaken van het projectgebied. Op dit moment verzorgt Buro Hoogstraat het dagelijks toezicht op de werkzaamheden van de civiele aannemer. Dit zal tot medio 2019 duren. Dan zal het openbare gebied worden overgedragen aan de gemeente Zwolle.

Greenhouse Advies heeft binnen het project diverse werkzaamheden uitgevoerd en/of begeleid. Tevens hebben zij infiltratieonderzoek gedaan om te kijken of hemelwaterinfiltratie mogelijk is.

De rol van Buro Hoogstraat

In opdracht van Nijhuis Bouw B.V. heeft Buro Hoogstraat alle civieltechnische  ontwerpwerkzaamheden, onderzoeken, berekeningen en begeleiding uit. Denk hierbij aan:

 • Uitvoeren van landmeetkundige werkzaamheden
 • Uitvoeren van terreininventarisatie
 • Uitwerken schetsontwerp tot definitief ontwerp
 • Maken rioolplan met berekeningen
 • Opstellen waterhuishoudkundig plan
 • Vervaardigen van alle benodigde bestekstekeningen
 • Opstellen van een aanbestedingsgereed RAW-bestek
 • Opstellen groenplan
 • Organiseren Nuts-overleg ten behoeve van aanleg nieuwe kabels en leidingen
 • Aanvragen spoorwegwetvergunning in verband met herstellen van de spoorsloot
 • Overleg met bevoegde gezagen
 • Overleg met omwonenden ter voorkoming bezwaren op de plannen
 • Toezichthouden op de civiele werkzaamheden

De rol van Greenhouse Advies

Greenhouse Advies heeft de volgende werkzaamheden voor haar rekening genomen:

 • Asbestinventarisatie
 • Opstellen sloopadvies
 • Aanvragen sloopvergunning
 • Opstellen plan van aanpak ten behoeve van archeologie
 • Opstellen plan van aanpak ten behoeve van sanering
 • Opstellen BUS-melding ten behoeve van sanering
 • Begeleiden sanering
 • Uitvoeren infiltratieonderzoek
 • Opstellen bemalingsadvies en indienen melding

De uitdagingen binnen het project

Ook kwamen wij een aantal uitdaging tegen bij dit project:

 • Met aanwonenden van het bouwplan tot een oplossing komen betreffende de erfafscheiding, zodat een uniform beeld ontstaat en iedereen tevreden is;
 • Komen tot een gedegen watersysteem die ook toekomstbestendig is als het gaat om toenemende neerslaghoeveelheden en neerslagintensiteiten in korte tijd. Het projectgebied ligt lager dan de wegen en bebouwing in de omgeving;
 • Tot een inrichting komen van het openbaar gebied die door de ontwikkelaar gewenste uitstraling heeft en welke de gemeente Zwolle in beheer wil nemen.